Obchodní podmínky

Sportovní centrum Metropole z. s. se sídlem Josefská 1979, 415 01 Teplice, IČ 14084244

I. Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl.
  zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)
 2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá
  kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské
  činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce
  dostupné na adrese https://www.metropoleteplice.cz/bowling/
 3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní
  smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 4. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce

II. Informace o zboží a cenách

 1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastnostech, jsou uvedeny u
  jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně všech souvisejících
  poplatků a nákladů. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém
  obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a
  prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 3. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím
  jinak.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní
  smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) hradí kupující sám. Tyto náklady
  se neliší od základní sazby ve smyslu § 1820 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku.
 2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby vyplněním objednávkového formuláře bez registrace v
  internetovém obchodě, nebo
 3. Při zadávání objednávky v internetovém obchodě si kupující vybere zboží, počet kusů zboží a způsob
  platby.
 4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky
  vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „SOUHLASÍM S
  PODMÍNKAMI“ údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou
  platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího
  o tom, že se seznámil souhlasí s těmito obchodními podmínkami.
 5. Po odeslání objednávky učiněné prostřednictvím internetového obchodu, úhradou objednávky a
  potvrzením o dokončení objednávky, ze strany prodávajícího, dochází k uzavření kupní smlouvy. V případě,
  že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou
  adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a
  kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu
  na jeho e-mailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.
 6. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není
  kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku
  telefonicky na telefonní číslo nebo e-mail prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.
 7. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v
  internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za
  tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o
  obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez
  zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná
  nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena
  potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího.
 8. U každé položky zboží je uvedena vždy doba expedice (počet dní potřebných k odeslání objednaného
  zboží). U všech objednávek má zákazník možnost smluvit si termín dodání zboží.

IV. Platební podmínky a dodání zboží

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit
  prostřednictvím elektronické platby přes platební bránu prodávajícího. Oznámení o přijetí a úhrady
  objednávky je doručeno na e-mailovou adresu prodávajícího.
 2. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny
  před odesláním zboží není zálohou.
 3. Zboží je kupujícímu dodáno elektronicky na email uvedený v objednávce.
 4. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je zaslán elektronicky na email
  uvedený v objednávce, a to zasláním automatickým rezervačním systémem.
 5. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží.

V. Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
  (Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb., § 1837)
  a) dodávka zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
  b) ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud prodávající tato plnění poskytuje v
  určeném termínu,
  c) v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

VI. Práva z vadného plnění

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při zakoupení nemá vady. Zejména prodávající odpovídá
  kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží zakoupil vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 2. V případě výskytu podstatné vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:
  a) výměnu za nové zboží,
  b) přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
  c) odstoupit od smlouvy.
 3. V případě výskytu nepodstatné vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:
  a) opravu zboží, nebo
  b) přiměřenou slevu z kupní ceny.
 4. Kupující má právo odstoupit od smlouvy
  a) pokud má zboží podstatnou vadu,
  b) pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě, nebo
  c) při větším počtu vad zboží.
 5. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle
  nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující
  právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i
  potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání,
  případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 6. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do dvou dnů,
  pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za
  podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění
  reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění)
  prodávajícímu.
 7. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace a stanoví kupujícímu lhůtu k vyzvednutí
  reklamovaného zboží v délce minimálně 15 dnů. V případě, že kupující nevyzvedne reklamované zboží do
  2 měsíců od uplynutí lhůty k vyzvednutí reklamovaného zboží, je prodávající oprávněn zboží prodat.
 8. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu,
  anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 9. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v
  souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho
  měsíce po uplynutí záruční doby.
 10. Volbu způsobu reklamace má kupující.
 11. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a
  § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

VII. Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím
  elektronické pošty.
 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenu v těchto obchodních
  podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho
  objednávce.

VIII. Mimosoudní řešení sporů

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se
  sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.
  Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/
  odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2,
  internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského
  parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o
  změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů online).

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený
  kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České
  republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst.
  1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového
  obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového
  obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou
  činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít
  programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo
  jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není
  přístupná.
 6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Prodávající změnu či doplnění oznámí
  kupujícímu zasláním na e-mail uvedený v objednávce. Kupující může v takovém případě písemně
  odstoupit od uzavřené kupní smlouvy, pokud již zboží nebylo prodávajícím odesláno nebo předáno k
  přepravě. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího
  znění obchodních podmínek.

X. Kontaktní údaje prodávajícího
Sportovní centrum Metropole z. s.
se sídlem Josefská 1979, 415 01 Teplice
IČ 14084244
e-mail: provozni@metropoleteplice.cz
telefon: +420 739 681 861
otevírací doba: Po – Pá, 10:00 – 17:00